• E-nauczanie
     • E-nauczanie

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice

      W związku z nadzwyczajną sytuacją, w naszej Szkole zostają wprowadzone zasady kształcenia na odległość opisane poniżej. Obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

       

      Podstawowe informacje o zdalnym kształceniu

      Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć. Niektóre z nich wymagają uczestnictwa online uczniów w zajęciach w zaplanowanym czasie (prowadzone są lekcje online dla uczniów klas VI – VIII za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). Materiały do wszystkich zajęć są przesyłane przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia w domu. Posiadają termin ukończenia, wówczas wybór odpowiedniego czasu realizacji zadań zostawiamy uczniom i rodzicom. Należy motywować ucznia do systematycznej równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdziany wiedzy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.

      Organizacja zajęć zdalnych w naszej szkole

      Nauczyciele prowadzący umieszcza na stronie szkoły tematykę zajęć i zadania z poleceniami dla uczniów w danej klasie. Nauczyciele kontaktować się będą za pomocą poczty e-mail, sms, messenger, oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) z uczniami za pomocą komunikatorów i dla chętnych uczniów klas IV – VIII aplikacji Microsoft Teams do komunikacji audio lub audiowizualnej. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwość jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc nauczyciela. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak: z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne. Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 45 min. Informacje o sposobie i terminie spotkania on-line będzie przekazany za pomocą wiadomości w e-mailu lub na grupie danej klasy najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

      Zachęcamy uczniów do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami, ponieważ nauczyciel w świecie wirtualnym otrzymuje nieco inny zestaw informacji zwrotnych od uczniów, niż w trakcie tradycyjnych zajęć w klasie szkolnej.

      Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych. W przypadku jeśli plan zajęć będzie poddany modyfikacjom, uczniowie i ich rodzice otrzymają zaktualizowany rozkład zajęć lekcyjnych za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Lekcje będą odbywać się według zmienionego planu, jednak w celu zachowania systematyczności i dyscypliny usilnie zalecamy, aby przestrzegać godzin ustalonych w planie zajęć. Zachowanie rytmu szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu szkolnego ucznia.

      Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała ich używania w tradycyjnych, a część będzie prowadzona przy wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów drukowanych będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie, Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia.

      Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.) Zajęcia wyznaczone planem lekcji mają określony czas trwania. Warto ich przestrzegać, nawet jeśli nauczyciel nie pracuje z klasą w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym). Praca samodzielna powinna uwzględniać odpoczynek oraz najlepsze dla zachowania koncentracji pory dnia. Uczeń powinien sporządzać papierowe notatki,szczegółowe wskazania w tym zakresie przekazują nauczyciele. Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym. Ważne,aby tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę.

      Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do rozsądnego planowania aktywności online.

      Sprawdzone prace w miarę możliwości będą odsyłane uczniom (messenger w wiadomości prywatnej lub e-mail) wraz z informacją zwrotną o ocenie lub stopniu wykonania zadania.

      Bardzo proszę o przekazywaniu informacji drogą mailową do nauczycieli w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

      Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy szkoły: szkolazabrnie@wp.pl lub przez formularz kontaktowy

      Pozdrawiam,
      Dyrektor szkoły G. Dzięgiel

     • Lekcje zdalne

     • Serwis Rzeczypospolitej Polskiej zamieścił propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi do nauki zdalnej - lekcje na każdy dzień zawieszenia zajęć w szkołach.

      Zachęcamy wszystkich uczniów klas I - VIII do systematycznego utrwalania materiału i korzystania z lekcji zdalnych. Przypominamy to nie są ferie.

      www.gov.pl/web/zdalnelekcje

      Uczniu: Staraj się zadania wykonać najlepiej jak potrafisz. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

      Przydatne strony rekomendowane przez MEN zawierające materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

      1. Epodreczniki.pl
      2. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
      3. Portal lektury.gov.pl
     • Zadania dla ósmoklasistów

     • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od poniedziałku, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl

     • Komunikat MEN

     • W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy do nauki zdalnej z uczniami.

      W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.

      Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

      Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

      Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

      Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       

      Z poważaniem
      Anna Ostrowska - Rzecznik Prasowy MEN

      W załączniku treść komunikatu: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN

       

     • Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura

     • Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

      Szczegóły na stronie MEN: www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

     • Ważne!

     • Zgodnie z podjętą decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca 2020 (tj. od czwartku) do 25 marca 2020 zawieszone są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

      W dniach 12 i 13 marca 2020 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, których rodzice nie mogą sprawować opieki (od czwratku - 12 marca nie ma dowozu). Zaleca się dostosowanie do wytycznych podawanych przez media.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.


      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

     • Zebranie z rodzicami

     • Dnia 9. 03. 2020r. (tj. poniedziałek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas 0-VIII celem przekazania informacji dotyczącej epidemii koronawirusa.

     • Zawody sportowe - siatkówka

     • Dnia 21.02.2020 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy Szczucin w piłce siatkowej.

      Naszą szkołę reprezentowały drużyny dziewcząt oraz chłopców.

      Drużyna chłopców w składzie: Maciej Płaczek, Piotr Bogacz, Adrian Bogacz, Mateusz Kupiec, Karol Kapinos, Jakub Stankiewicz, Marcin Nowak, Jakub Bogacz, Kamil Skóra, Mateusz Gawroński, Jakub Guzik, Mateusz Łopata

      Drużyna dziewcząt: Patryc ja Furgał, Gabriela Kuchnia, Kamila Gadziała, Patrycja Bielaszka, Kamila Kupiec, Anna Kozaczka, Karolina Cieśla, Gabriela Czub, Amelia Lechowicz, Magdalena Tomala, Paulina Bielaszka.

      Zarówno drużynie chłopców, jak i dziewcząt nie było łatwo osiągnąć sukces. Ale udało się. Obydwa zespoły uzyskały awans do zawodów powiatowych zajmując odpowiednio I i II miejsce.

      Odbyły się one 26.02.2020 r.

      Drużyna chłopców zajęła I miejsce w mistrzostwach powiatu dąbrowskiego wygrywając wszystkie swoje mecze bez straty seta. Zwycięstwo w turnieju oznacza awans do mistrzostw rejonu tarnowskiego, które będą równocześnie półfinałem Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Województwa Małopolskiego.

      Drużyna dziewcząt zrezygnowała z udziału w zawodach o mistrzostwo powiatu.

    • Pamięć o żołnierzach wyklętych
     • Pamięć o żołnierzach wyklętych

     • Dnia 2 marca 2020r. w naszej szkole obyła się wyjątkowa lekcja historii. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów klas IV - VIII lekcję multimedialną. Uczniowie na podstawie materiałów zamieszczonych przez IPN przedstawili historię oraz sylwetki "niezłomnych" - żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Uczniowie klas oraz nauczyciele z zainteresowaniem uczestniczyli w tej prezentacji połączonej z projekcją tematycznego filmu.

       

      Album fotograficzny ►

     • Ważne informacje - zmiany organizacji pracy zajęć lekcyjnych

     • Przypominamy, że po feriach zajęcia będą się rozpoczynać o godzinie 8:00. Przedstawiamy aktualne godziny rozpoczynania się lekcji:

      1.  800- 845        10
      2.  855-940             5
      3.  945-1030        15’
      4.  1045-1130     10’
      5.  1140-1225       10’
      6.  1235-1320      10’
      7.  1330-1415       5
      8.  1420-1505

      WAŻNE! Aktualny rozkład jazdy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkoły

      Prosimy o zapoznanie się z aktualnym rozkładem jazdy autobusu szkolnego dowożącego uczniów do szkoły. Zmiany w dowozach obowiązują od poniedziałku 10. 02. 2020r.

        Rozkład jazdy autobusu szkolnego

     • Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych - Konkurs "Stok nie jest dla bałwanów"

     • Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas odpoczynku, zabaw na śniegu i lodzie. Aby przebiegały one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swoich domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

      KONKURS "Stok nie jest dla bałwanów"

      Czwarta edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób wypoczywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

      Bezpośrednimi adresatami działań są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

      Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”.

      Zainteresowanych konkursem odsyłamy do strony internetowej: http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku

    • Dzień Babci i Dziadzia
     • Dzień Babci i Dziadzia

     • Dnia 21 stycznia 2020 r. odbyła się w naszej szkole z udziałem dyrektora CUW p. Janusza Bukały i Przewodniczącej Komisji Oświatowej p. Lucyny Szot uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście jak co roku licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Genowefa Dzięgiel, która serdecznie powitała przybyłych gości. W ciepłych słowach mówiła o roli dziadków we współczesnych polskich domach, ich miłości, oddaniu i blasku, który roztaczają wokół siebie, będąc tak naprawdę dumą każdej rodziny. W swoim wystąpieniu przytoczyła słowa patrona szkoła św. Jana Pawła II skierowane do Babć i Dziadków „Waszym zadaniem jest wpoić młodym pokoleniom głęboką wiarę, chrześcijańskie praktyki i zdrowe zasady moralne. Bądźcie filarem każdej rodziny, wzorem dla młodego pokolenia”. W pięknie udekorowanej sali uczniowie klas 0-III pod kierunkiem swoich wychowawców zaprezentowali bogaty program artystyczny. Były występy wokalne, taneczne i recytatorskie. Mali artyści z przejęciem prezentowali swoje umiejętności a dziadkowie ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Nie obyło się także bez życzeń od pani dyrektor szkoły Genowefy Dzięgiel, która nie szczędząc ciepłych słów, życzyła seniorom wielu szczęśliwych lat w zdrowiu i radości. Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień. Serdeczne życzenia babciom i dziadkom złożyła także p. Lucyna Szot. Dlatego też dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło oraz życzymy dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.

       

      Album fotograficzny ►

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin