• Wstęp

   Szkoła Podstawowa w Zabrniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org/

   Dane teleadresowe jednostki:
   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu

   Zabrnie 82, 33-230 Szczucin

   tel. 146431828

   e-mail: szkolazabrnie@wp.pl

    

   Data publikacji strony internetowej: 2016-06-05

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31 
    

   Dla strony www. szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org  wykonano samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, że: strona internetowa
   www. szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org  na dzień 2020.03.31 uzyskuje 84,35 pkt na 100.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • Brak alternatywnego opisu zdjęć zamieszczanych na stronie.

   • Brak możliwości stosowania skrótów klawiaturowych z wyjątkiem obsługiwanych przez przeglądarkę.

   • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.

   • Brak kontrastowej wersji strony.

   • Brak podświetlania linków.

   • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki.

   • Brak możliwości przesyłania formularzy z pominięciem przycisku „wyślij”

   • Elementy na stronie nie posiadają unikalnego identyfikatora (identyfikator wystąpił już na stronie wcześniej).

   • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

   Data sporządzenia deklaracji

   Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marlena Cieślak

   tel. 146431828, e-mail: szkolazabrnie@wp.pl

    

   Procedura wnioskowo-skargowa

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

   Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    

   Dostępność architektoniczna

   Budynek szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący przez salę gimnastyczną. Budynek nie posiada sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada dwa parkingi wewnętrzne. Z jednego z nich można bezpośrednio dostać się do budynku z wykorzystaniem podjazdu. Do szkoły może wejść z psem asystującym.
   W jednostce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    • szkolazabrnie@wp.pl
    • 146431828
    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
     Zabrnie 82
     33-230 Szczucin
     Poland