• Konsultacje dla kl. I-VIII od 01.06.2020 r. w Szkole Podstawowej w Zabrniu

     • Przedstawiamy harmonogram konsulatcji dla chętnych uczniów klasa I - VIII obowiązujący od 01. 06. 2020r.:

      Zwrot wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej wg harmonogramu:

      - poniedziałek w godz. 11.00 – 12.00
      - piątek w godz. 10.00 – 11.00.

      Prosimy w wyznaczonym terminie zwracać wypożyczone książki z biblioteki szkolnej (nie podręczniki).

      Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej przez wszystkich uczniów odbędzie się zgodnie z podanym niżej z harmonogramem:

      • 22.06.2020 r. (tj. poniedziałek) – p. Barbara Wantuch
       - klasa IV w godz. 9.00 – 10.00
       - klasa V w godz. 11.00 – 12.00
       - klasa VI w godz. 12.00 – 13.00
      • 22.06.2020 r. (tj. poniedziałek) – p. Teresa Piekielniak- klasa I w godz. 11.00 – 12.00
      • 22.06.2020 r. (tj. poniedziałek) – p. Agnieszka Grabowska- klasa II w godz. 12.00 – 13.00
      • 22.06.2020 r. (tj. poniedziałek) – p. Agnieszka Kokoszka- klasa III w godz. 13.00 – 14.00
      • 23.06.2020 r. (tj. wtorek) – p. Barbara Wantuch
       - klasa VII w godz. 9.00 – 10.00
       - klasa VIII w godz. 10.00 – 11.00

      Uczniu,

      Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

      Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

      Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

      Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

      W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

      Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

      Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły (każdy uczeń wchodzi do szatni pojedynczo, przynosi worek ze zmiennym obuwiem i dodatkowy worek na odzież wierzchnią).

      Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

      Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

      Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

      Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

     • Ogłoszenie SKO

     • W związku ze zbliżającym się końcem roku, proszę o wcześniejszy kontakt wszystkich uczniów (a szczególnie uczniów kl. VIII), którzy zainteresowani są wypłaceniem swoich oszczędności z SKO.

      Oszczędności będą wypłacane przez 2 kolejne poniedziałki:

      • 01.06.2020 w godz. 9.00 – 11.00
      • 08.06.2020 w godz. 9.00 – 11.00

      Po tych terminach oszczędności przechodzą na kolejny rok szkolny.

      Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie się do mnie (mailowo lub SMS –owo) w celu pobrania środków z banku.

      Opiekun SKO
      Agnieszka Kokoszka

     • Konsultacje dla uczniów klasy VIII od 25.05.2020 r. do 15.06.2020 r. w Szkole Podstawowej w Zabrniu

     • Konsultacje dla uczniów klasy VIII:

      1. Język polski – p. Lucyna Szot, poniedziałek w godz. 14.00 – 15.00
      2. Matematyka – p. Marlena Cieślak, środa w godz. 12.00 – 13.00
      3. Język angielski – p. Katarzyna Wacławska, czwartek w godz. 12.30 – 13.30

      Biblioteka jest czynna w wyznaczonych godzinach na konsultacje. Prosimy o zwrot książek w podanych godzinach.

      Uczniu,

      Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

      Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

      Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

      Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

      W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

      Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

      Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły (każdy uczeń wchodzi do szatni pojedynczo, przynosi worek ze zmiennym obuwiem i dodatkowy worek na odzież wierzchnią).

      Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

      Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

      Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

      Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

       

     • Wznowienie pracy stacjonarnej - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej

     • Szanowni Państwo,

      informujemy, że na mocy Rozporządzenia  Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 29.04.2020r. zamieniającego rozporządzenie w sprawie masowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej od dnia 04.05.2020 r. rozpoczyna pracę stacjonarną.

      1. Zgodnie z informacją MEN rozpoczyna się od diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dziecka.

      2. Poradnia będzie dokonywać diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w następujących sprawach:

      a) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

      b) wydawanie opinii dotyczących:

      • potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

      • odroczenia od spełnienia obowiązku szkolnego,

      • podjęcia pracy zarobkowej (praktyki zawodowej przed ukończeniem 15 roku życia),

      • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (w przypadku jej kontynuacji),

      • oceny dojrzałości szkolnej,

      • oceny rozwoju dzieci i uczniów na potrzeby zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,

      W związku z powyższym bardzo prosimy dyrektorów szkół, aby pedagodzy szkolny, bądź nauczyciele odpowiedzialni za współpracę z poradnią przygotowali potrzeby szkół w zakresie diagnozy zgodnie z wyżej wymienionymi sprawami i przekazali do poradni  do dn. 15.06.2020 r.

      Prosimy aby każda placówka przygotowała zgodnie z Rozporządzeniem o pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

      1. Wniosek dyrektora o objęcie dziecka pomocą poradni z dokładną opinią nauczycieli        (do każdego rodzaju diagnozy).

      2. W przypadku ubiegania się rodziców o kontynuowanie zindywidualizowanej  ścieżki kształcenia, poradnia będzie prosić o przygotowanie ewaluacji zajęć prowadzonych indywidualnie z uczniem (przykładowy wzór na stronie internetowej poradni).

      3. Po otrzymaniu wniosku dyrektora placówki pracownicy poradni dokonują analizy dokumentacji i podejmują decyzje o działaniach diagnostycznych.

      4. Zgłaszający się do poradni są przyjmowani zgodnie z procedurami opracowanymi na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz ma podstawie ustaleń z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dąbrowie Tarnowskiej.

      Dyrektor Poradni
      mgr Bogusława Molak

     • Prace uczniów -szkolny konkurs pt. „Św. Jan Paweł II – Nasz Patron”

     • W związku z przypadającą 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II ogłoszony został konkurs plastyczny dla klas 0-VIII pt. „Św. Jan Paweł II – Nasz Patron”.  Poniżej prezentujemy prace uczniów naszej szkoły.

      Serdecznie gratulujemy Wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

     • Aktualne wytyczne MEN

     • Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty:

      od 18 maja br.:

      • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
      • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
      • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

      Od 25 maja br.:

      • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
      • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
      • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
      • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

      Od 1 czerwca br.:

      • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

      Z wyrazami szacunku
      Dariusz Piontkowski
      Minister Edukacji Narodowej

       

      Załączniki:

     • Szkolny Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II

     • W dniu 18 maja 2020 roku szkoła organizuje konkurs wiedzy o świętym Janie Pawle II dla uczniów klas 4-6.

      Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie do p. K. Wacławskiej na Messenger do niedzieli 17 maja 2020r. do godziny 15:00.

      W poniedziałek o godzinie 12:00 zainteresowane osoby dostaną test do rozwiązania na swój Messenger. Odesłanie odpowiedzi do godziny 13:00 na pocztę e-mail jangielskizabrnie@interia.pl. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

      Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

     • KONKURS pt. „Św. Jan Paweł II – Nasz Patron”

     • W związku z przypadającą 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II ogłaszamy konkurs plastyczny dla klas 0-VIII pt. „Św. Jan Paweł II – Nasz Patron”. Nadesłane prace zostaną zamieszczone w prezentacji multimedialnej, która zostanie przedstawiona 18 maja na stronie szkoły.

      Prace wykonujemy techniką dowolną i w dowolnym formacie. W lewym dolnym rogu piszemy imię, nazwisko i klasę. Wyraźnie wykonane zdjęcie przesyłamy na pocztę: szkolazabrnie@wp.pl do 15 maja do godz. 15.00. Zapraszamy wszystkich przedszkolaków i uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

     • Apel KRUS

     • BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARSTWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE! Tak, jak w ubiegłych latach KRUS apeluje do wszystkich dzieci o zwracanie jak największej uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolniczych.

      Zapoznaj się z informacjami podanymi w załączniku:

     • Informacja

     • Informujemy,że zgodnie z zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabrniu i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym zostają zawieszone od 6-24 maja 2020.

       G.Dzięgiel

     • Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

     • Wstęp

      Szkoła Podstawowa w Zabrniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org/

      Dane teleadresowe jednostki:
       

      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu

      Zabrnie 82, 33-230 Szczucin

      tel. 146431828

      e-mail: szkolazabrnie@wp.pl

       

      Data publikacji strony internetowej: 2016-06-05

      Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31 
       

      Dla strony www. szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org  wykonano samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, że: strona internetowa
      www. szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org  na dzień 2020.03.31 uzyskuje 84,35 pkt na 100.

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      • Brak alternatywnego opisu zdjęć zamieszczanych na stronie.

      • Brak możliwości stosowania skrótów klawiaturowych z wyjątkiem obsługiwanych przez przeglądarkę.

      • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.

      • Brak kontrastowej wersji strony.

      • Brak podświetlania linków.

      • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki.

      • Brak możliwości przesyłania formularzy z pominięciem przycisku „wyślij”

      • Elementy na stronie nie posiadają unikalnego identyfikatora (identyfikator wystąpił już na stronie wcześniej).

      • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

      Data sporządzenia deklaracji

       

      Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

       

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marlena Cieślak

      tel. 146431828, e-mail: szkolazabrnie@wp.pl

       

      Procedura wnioskowo-skargowa

      Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

      Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

       

      Dostępność architektoniczna

      Budynek szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący przez salę gimnastyczną. Budynek nie posiada sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada dwa parkingi wewnętrzne. Z jednego z nich można bezpośrednio dostać się do budynku z wykorzystaniem podjazdu. Do szkoły może wejść z psem asystującym.
      W jednostce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     • Informacja dotycząca Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

     • Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli w Powiecie Dąbrowskim

      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy, instruktażu.

      Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie:

      1. Udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą telefoniczną (telefon stacjonarny 14 642 27 11, telefony do poszczególnych pracowników podawane będą w sekretariacie poradni w Dąbrowie Tarnowskiej) Powyższe działania będą mieć charakter porad, konsultacji, wsparcia, działalności informacyjnej, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, uczniów.
      2. Opracowuje materiały instruktażowe dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z zakresu TUS (trening umiejętności społecznych).
      3. Pracownicy pedagogiczni pełnią dyżur w poradni. Podczas dyżurów będą udzielać wsparcia potrzebującym rodzicom, uczniom, będą wspierać dzieci w trudnej sytuacji.
      4. Prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (zamieszczanie artykułów na stronie internetowej, udostępnianie materiałów rodzicom, nauczycielom).

      W tym bardzo trudnym okresie zadbajmy o bezpieczeństwo swoich najbliższych, pomagajmy sobie, wspierajmy się.

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej służy pomocą każdemu.

      Pracujemy w Dąbrowie Tarnowskiej codziennie od g. 8:00-16:00

       

      Kontakt z poradnią

      14 642 27 11 – Dąbrowa Tarnowska

      666 879 824 – bezpośredni telefon do dyrektora poradni

      e-mail: pppdabrowa@interia.pl

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin