• Informacja

     • Informujemy,że zgodnie z zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabrniu i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym zostają zawieszone od 6-24 maja 2020.

       G.Dzięgiel

     • Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

     • Wstęp

      Szkoła Podstawowa w Zabrniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org/

      Dane teleadresowe jednostki:
       

      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu

      Zabrnie 82, 33-230 Szczucin

      tel. 146431828

      e-mail: szkolazabrnie@wp.pl

       

      Data publikacji strony internetowej: 2016-06-05

      Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31 
       

      Dla strony www. szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org  wykonano samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, że: strona internetowa
      www. szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org  na dzień 2020.03.31 uzyskuje 84,35 pkt na 100.

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      • Brak alternatywnego opisu zdjęć zamieszczanych na stronie.

      • Brak możliwości stosowania skrótów klawiaturowych z wyjątkiem obsługiwanych przez przeglądarkę.

      • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.

      • Brak kontrastowej wersji strony.

      • Brak podświetlania linków.

      • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki.

      • Brak możliwości przesyłania formularzy z pominięciem przycisku „wyślij”

      • Elementy na stronie nie posiadają unikalnego identyfikatora (identyfikator wystąpił już na stronie wcześniej).

      • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

      Data sporządzenia deklaracji

       

      Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

       

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marlena Cieślak

      tel. 146431828, e-mail: szkolazabrnie@wp.pl

       

      Procedura wnioskowo-skargowa

      Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

      Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

       

      Dostępność architektoniczna

      Budynek szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący przez salę gimnastyczną. Budynek nie posiada sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada dwa parkingi wewnętrzne. Z jednego z nich można bezpośrednio dostać się do budynku z wykorzystaniem podjazdu. Do szkoły może wejść z psem asystującym.
      W jednostce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     • Informacja dotycząca Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

     • Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli w Powiecie Dąbrowskim

      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy, instruktażu.

      Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie:

      1. Udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą telefoniczną (telefon stacjonarny 14 642 27 11, telefony do poszczególnych pracowników podawane będą w sekretariacie poradni w Dąbrowie Tarnowskiej) Powyższe działania będą mieć charakter porad, konsultacji, wsparcia, działalności informacyjnej, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, uczniów.
      2. Opracowuje materiały instruktażowe dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z zakresu TUS (trening umiejętności społecznych).
      3. Pracownicy pedagogiczni pełnią dyżur w poradni. Podczas dyżurów będą udzielać wsparcia potrzebującym rodzicom, uczniom, będą wspierać dzieci w trudnej sytuacji.
      4. Prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (zamieszczanie artykułów na stronie internetowej, udostępnianie materiałów rodzicom, nauczycielom).

      W tym bardzo trudnym okresie zadbajmy o bezpieczeństwo swoich najbliższych, pomagajmy sobie, wspierajmy się.

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej służy pomocą każdemu.

      Pracujemy w Dąbrowie Tarnowskiej codziennie od g. 8:00-16:00

       

      Kontakt z poradnią

      14 642 27 11 – Dąbrowa Tarnowska

      666 879 824 – bezpośredni telefon do dyrektora poradni

      e-mail: pppdabrowa@interia.pl

       

    • E-nauczanie
     • E-nauczanie

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice

      W związku z nadzwyczajną sytuacją, w naszej Szkole zostają wprowadzone zasady kształcenia na odległość opisane poniżej. Obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

       

      Podstawowe informacje o zdalnym kształceniu

      Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć. Niektóre z nich wymagają uczestnictwa online uczniów w zajęciach w zaplanowanym czasie (prowadzone są lekcje online dla uczniów klas VI – VIII za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). Materiały do wszystkich zajęć są przesyłane przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia w domu. Posiadają termin ukończenia, wówczas wybór odpowiedniego czasu realizacji zadań zostawiamy uczniom i rodzicom. Należy motywować ucznia do systematycznej równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdziany wiedzy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.

      Organizacja zajęć zdalnych w naszej szkole

      Nauczyciele prowadzący umieszcza na stronie szkoły tematykę zajęć i zadania z poleceniami dla uczniów w danej klasie. Nauczyciele kontaktować się będą za pomocą poczty e-mail, sms, messenger, oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) z uczniami za pomocą komunikatorów i dla chętnych uczniów klas IV – VIII aplikacji Microsoft Teams do komunikacji audio lub audiowizualnej. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwość jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc nauczyciela. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak: z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne. Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 45 min. Informacje o sposobie i terminie spotkania on-line będzie przekazany za pomocą wiadomości w e-mailu lub na grupie danej klasy najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

      Zachęcamy uczniów do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami, ponieważ nauczyciel w świecie wirtualnym otrzymuje nieco inny zestaw informacji zwrotnych od uczniów, niż w trakcie tradycyjnych zajęć w klasie szkolnej.

      Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych. W przypadku jeśli plan zajęć będzie poddany modyfikacjom, uczniowie i ich rodzice otrzymają zaktualizowany rozkład zajęć lekcyjnych za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Lekcje będą odbywać się według zmienionego planu, jednak w celu zachowania systematyczności i dyscypliny usilnie zalecamy, aby przestrzegać godzin ustalonych w planie zajęć. Zachowanie rytmu szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu szkolnego ucznia.

      Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała ich używania w tradycyjnych, a część będzie prowadzona przy wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów drukowanych będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie, Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia.

      Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.) Zajęcia wyznaczone planem lekcji mają określony czas trwania. Warto ich przestrzegać, nawet jeśli nauczyciel nie pracuje z klasą w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym). Praca samodzielna powinna uwzględniać odpoczynek oraz najlepsze dla zachowania koncentracji pory dnia. Uczeń powinien sporządzać papierowe notatki,szczegółowe wskazania w tym zakresie przekazują nauczyciele. Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym. Ważne,aby tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę.

      Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do rozsądnego planowania aktywności online.

      Sprawdzone prace w miarę możliwości będą odsyłane uczniom (messenger w wiadomości prywatnej lub e-mail) wraz z informacją zwrotną o ocenie lub stopniu wykonania zadania.

      Bardzo proszę o przekazywaniu informacji drogą mailową do nauczycieli w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

      Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy szkoły: szkolazabrnie@wp.pl lub przez formularz kontaktowy

      Pozdrawiam,
      Dyrektor szkoły G. Dzięgiel

     • Lekcje zdalne

     • Serwis Rzeczypospolitej Polskiej zamieścił propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi do nauki zdalnej - lekcje na każdy dzień zawieszenia zajęć w szkołach.

      Zachęcamy wszystkich uczniów klas I - VIII do systematycznego utrwalania materiału i korzystania z lekcji zdalnych. Przypominamy to nie są ferie.

      www.gov.pl/web/zdalnelekcje

      Uczniu: Staraj się zadania wykonać najlepiej jak potrafisz. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

      Przydatne strony rekomendowane przez MEN zawierające materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

      1. Epodreczniki.pl
      2. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
      3. Portal lektury.gov.pl
     • Zadania dla ósmoklasistów

     • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od poniedziałku, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl

     • Komunikat MEN

     • W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy do nauki zdalnej z uczniami.

      W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.

      Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

      Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

      Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

      Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       

      Z poważaniem
      Anna Ostrowska - Rzecznik Prasowy MEN

      W załączniku treść komunikatu: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN

       

     • Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura

     • Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

      Szczegóły na stronie MEN: www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

     • Ważne!

     • Zgodnie z podjętą decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca 2020 (tj. od czwartku) do 25 marca 2020 zawieszone są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

      W dniach 12 i 13 marca 2020 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, których rodzice nie mogą sprawować opieki (od czwratku - 12 marca nie ma dowozu). Zaleca się dostosowanie do wytycznych podawanych przez media.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.


      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

     • Zebranie z rodzicami

     • Dnia 9. 03. 2020r. (tj. poniedziałek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas 0-VIII celem przekazania informacji dotyczącej epidemii koronawirusa.

     • Zawody sportowe - siatkówka

     • Dnia 21.02.2020 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy Szczucin w piłce siatkowej.

      Naszą szkołę reprezentowały drużyny dziewcząt oraz chłopców.

      Drużyna chłopców w składzie: Maciej Płaczek, Piotr Bogacz, Adrian Bogacz, Mateusz Kupiec, Karol Kapinos, Jakub Stankiewicz, Marcin Nowak, Jakub Bogacz, Kamil Skóra, Mateusz Gawroński, Jakub Guzik, Mateusz Łopata

      Drużyna dziewcząt: Patryc ja Furgał, Gabriela Kuchnia, Kamila Gadziała, Patrycja Bielaszka, Kamila Kupiec, Anna Kozaczka, Karolina Cieśla, Gabriela Czub, Amelia Lechowicz, Magdalena Tomala, Paulina Bielaszka.

      Zarówno drużynie chłopców, jak i dziewcząt nie było łatwo osiągnąć sukces. Ale udało się. Obydwa zespoły uzyskały awans do zawodów powiatowych zajmując odpowiednio I i II miejsce.

      Odbyły się one 26.02.2020 r.

      Drużyna chłopców zajęła I miejsce w mistrzostwach powiatu dąbrowskiego wygrywając wszystkie swoje mecze bez straty seta. Zwycięstwo w turnieju oznacza awans do mistrzostw rejonu tarnowskiego, które będą równocześnie półfinałem Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Województwa Małopolskiego.

      Drużyna dziewcząt zrezygnowała z udziału w zawodach o mistrzostwo powiatu.

    • Pamięć o żołnierzach wyklętych
     • Pamięć o żołnierzach wyklętych

     • Dnia 2 marca 2020r. w naszej szkole obyła się wyjątkowa lekcja historii. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów klas IV - VIII lekcję multimedialną. Uczniowie na podstawie materiałów zamieszczonych przez IPN przedstawili historię oraz sylwetki "niezłomnych" - żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Uczniowie klas oraz nauczyciele z zainteresowaniem uczestniczyli w tej prezentacji połączonej z projekcją tematycznego filmu.

       

      Album fotograficzny ►

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin