• Prace uczniów -szkolny konkurs pt. „Św. Jan Paweł II – Nasz Patron”

     • W związku z przypadającą 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II ogłoszony został konkurs plastyczny dla klas 0-VIII pt. „Św. Jan Paweł II – Nasz Patron”.  Poniżej prezentujemy prace uczniów naszej szkoły.

      Serdecznie gratulujemy Wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

     • Aktualne wytyczne MEN

     • Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty:

      od 18 maja br.:

      • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
      • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
      • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

      Od 25 maja br.:

      • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
      • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
      • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
      • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

      Od 1 czerwca br.:

      • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

      Z wyrazami szacunku
      Dariusz Piontkowski
      Minister Edukacji Narodowej

       

      Załączniki:

     • Szkolny Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II

     • W dniu 18 maja 2020 roku szkoła organizuje konkurs wiedzy o świętym Janie Pawle II dla uczniów klas 4-6.

      Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie do p. K. Wacławskiej na Messenger do niedzieli 17 maja 2020r. do godziny 15:00.

      W poniedziałek o godzinie 12:00 zainteresowane osoby dostaną test do rozwiązania na swój Messenger. Odesłanie odpowiedzi do godziny 13:00 na pocztę e-mail jangielskizabrnie@interia.pl. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

      Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

     • KONKURS pt. „Św. Jan Paweł II – Nasz Patron”

     • W związku z przypadającą 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II ogłaszamy konkurs plastyczny dla klas 0-VIII pt. „Św. Jan Paweł II – Nasz Patron”. Nadesłane prace zostaną zamieszczone w prezentacji multimedialnej, która zostanie przedstawiona 18 maja na stronie szkoły.

      Prace wykonujemy techniką dowolną i w dowolnym formacie. W lewym dolnym rogu piszemy imię, nazwisko i klasę. Wyraźnie wykonane zdjęcie przesyłamy na pocztę: szkolazabrnie@wp.pl do 15 maja do godz. 15.00. Zapraszamy wszystkich przedszkolaków i uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

     • Apel KRUS

     • BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARSTWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE! Tak, jak w ubiegłych latach KRUS apeluje do wszystkich dzieci o zwracanie jak największej uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolniczych.

      Zapoznaj się z informacjami podanymi w załączniku:

     • Informacja

     • Informujemy,że zgodnie z zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabrniu i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym zostają zawieszone od 6-24 maja 2020.

       G.Dzięgiel

     • Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

     • Wstęp

      Szkoła Podstawowa w Zabrniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org/

      Dane teleadresowe jednostki:
       

      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu

      Zabrnie 82, 33-230 Szczucin

      tel. 146431828

      e-mail: szkolazabrnie@wp.pl

       

      Data publikacji strony internetowej: 2016-06-05

      Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31 
       

      Dla strony www. szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org  wykonano samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, że: strona internetowa
      www. szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org  na dzień 2020.03.31 uzyskuje 84,35 pkt na 100.

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      • Brak alternatywnego opisu zdjęć zamieszczanych na stronie.

      • Brak możliwości stosowania skrótów klawiaturowych z wyjątkiem obsługiwanych przez przeglądarkę.

      • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.

      • Brak kontrastowej wersji strony.

      • Brak podświetlania linków.

      • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki.

      • Brak możliwości przesyłania formularzy z pominięciem przycisku „wyślij”

      • Elementy na stronie nie posiadają unikalnego identyfikatora (identyfikator wystąpił już na stronie wcześniej).

      • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

      Data sporządzenia deklaracji

       

      Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

       

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marlena Cieślak

      tel. 146431828, e-mail: szkolazabrnie@wp.pl

       

      Procedura wnioskowo-skargowa

      Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

      Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

       

      Dostępność architektoniczna

      Budynek szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący przez salę gimnastyczną. Budynek nie posiada sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada dwa parkingi wewnętrzne. Z jednego z nich można bezpośrednio dostać się do budynku z wykorzystaniem podjazdu. Do szkoły może wejść z psem asystującym.
      W jednostce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     • Informacja dotycząca Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

     • Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli w Powiecie Dąbrowskim

      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy, instruktażu.

      Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie:

      1. Udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą telefoniczną (telefon stacjonarny 14 642 27 11, telefony do poszczególnych pracowników podawane będą w sekretariacie poradni w Dąbrowie Tarnowskiej) Powyższe działania będą mieć charakter porad, konsultacji, wsparcia, działalności informacyjnej, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, uczniów.
      2. Opracowuje materiały instruktażowe dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z zakresu TUS (trening umiejętności społecznych).
      3. Pracownicy pedagogiczni pełnią dyżur w poradni. Podczas dyżurów będą udzielać wsparcia potrzebującym rodzicom, uczniom, będą wspierać dzieci w trudnej sytuacji.
      4. Prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (zamieszczanie artykułów na stronie internetowej, udostępnianie materiałów rodzicom, nauczycielom).

      W tym bardzo trudnym okresie zadbajmy o bezpieczeństwo swoich najbliższych, pomagajmy sobie, wspierajmy się.

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej służy pomocą każdemu.

      Pracujemy w Dąbrowie Tarnowskiej codziennie od g. 8:00-16:00

       

      Kontakt z poradnią

      14 642 27 11 – Dąbrowa Tarnowska

      666 879 824 – bezpośredni telefon do dyrektora poradni

      e-mail: pppdabrowa@interia.pl

       

    • E-nauczanie
     • E-nauczanie

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice

      W związku z nadzwyczajną sytuacją, w naszej Szkole zostają wprowadzone zasady kształcenia na odległość opisane poniżej. Obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

       

      Podstawowe informacje o zdalnym kształceniu

      Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć. Niektóre z nich wymagają uczestnictwa online uczniów w zajęciach w zaplanowanym czasie (prowadzone są lekcje online dla uczniów klas VI – VIII za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). Materiały do wszystkich zajęć są przesyłane przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia w domu. Posiadają termin ukończenia, wówczas wybór odpowiedniego czasu realizacji zadań zostawiamy uczniom i rodzicom. Należy motywować ucznia do systematycznej równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdziany wiedzy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.

      Organizacja zajęć zdalnych w naszej szkole

      Nauczyciele prowadzący umieszcza na stronie szkoły tematykę zajęć i zadania z poleceniami dla uczniów w danej klasie. Nauczyciele kontaktować się będą za pomocą poczty e-mail, sms, messenger, oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) z uczniami za pomocą komunikatorów i dla chętnych uczniów klas IV – VIII aplikacji Microsoft Teams do komunikacji audio lub audiowizualnej. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwość jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc nauczyciela. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak: z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne. Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 45 min. Informacje o sposobie i terminie spotkania on-line będzie przekazany za pomocą wiadomości w e-mailu lub na grupie danej klasy najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

      Zachęcamy uczniów do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami, ponieważ nauczyciel w świecie wirtualnym otrzymuje nieco inny zestaw informacji zwrotnych od uczniów, niż w trakcie tradycyjnych zajęć w klasie szkolnej.

      Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych. W przypadku jeśli plan zajęć będzie poddany modyfikacjom, uczniowie i ich rodzice otrzymają zaktualizowany rozkład zajęć lekcyjnych za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Lekcje będą odbywać się według zmienionego planu, jednak w celu zachowania systematyczności i dyscypliny usilnie zalecamy, aby przestrzegać godzin ustalonych w planie zajęć. Zachowanie rytmu szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu szkolnego ucznia.

      Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała ich używania w tradycyjnych, a część będzie prowadzona przy wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów drukowanych będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie, Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia.

      Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.) Zajęcia wyznaczone planem lekcji mają określony czas trwania. Warto ich przestrzegać, nawet jeśli nauczyciel nie pracuje z klasą w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym). Praca samodzielna powinna uwzględniać odpoczynek oraz najlepsze dla zachowania koncentracji pory dnia. Uczeń powinien sporządzać papierowe notatki,szczegółowe wskazania w tym zakresie przekazują nauczyciele. Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym. Ważne,aby tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę.

      Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do rozsądnego planowania aktywności online.

      Sprawdzone prace w miarę możliwości będą odsyłane uczniom (messenger w wiadomości prywatnej lub e-mail) wraz z informacją zwrotną o ocenie lub stopniu wykonania zadania.

      Bardzo proszę o przekazywaniu informacji drogą mailową do nauczycieli w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

      Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy szkoły: szkolazabrnie@wp.pl lub przez formularz kontaktowy

      Pozdrawiam,
      Dyrektor szkoły G. Dzięgiel

     • Lekcje zdalne

     • Serwis Rzeczypospolitej Polskiej zamieścił propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi do nauki zdalnej - lekcje na każdy dzień zawieszenia zajęć w szkołach.

      Zachęcamy wszystkich uczniów klas I - VIII do systematycznego utrwalania materiału i korzystania z lekcji zdalnych. Przypominamy to nie są ferie.

      www.gov.pl/web/zdalnelekcje

      Uczniu: Staraj się zadania wykonać najlepiej jak potrafisz. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

      Przydatne strony rekomendowane przez MEN zawierające materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

      1. Epodreczniki.pl
      2. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
      3. Portal lektury.gov.pl
     • Zadania dla ósmoklasistów

     • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od poniedziałku, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin