• Historia szkoły

    • Rok 1908-1913

     W roku 1908 założono szkołę w Zabrniu Wynikiem starań niektórych mieszkańców Brzezówki i Zabrnia zakupiono od karczmarza Izraela Iüsskinda w Zabrniu karczmę oraz przyległe grunty o areale 13 morgi za 7 500 koron. W budynku tym naukę rozpoczęło około180 dzieci. Jedna izba nie mogła pomieścić tak dużej liczby uczniów, dlatego odremontowano kolejną a następnie wynajęto trzecią izbę lekcyjną u p. Anieli Romanowskiej w Brzezówce.
     Pierwszym nauczycielem został Stanisław Krajewski. Po otwarciu kolejnej sali lekcyjnej zamianowano nowego nauczyciela Franciszka Böhma. W tym czasie wystąpiono z inicjatywą o przydział subwencji na wystawienie nowego obszerniejszego budynku. Starania odniosły pożądany skutek i przy pomocy udzielonej przez Radę Szkolną Krajową we Lwowie rozpoczęto budowę szkoły.


     Rok 1914


     Wiosną wybudowany został murowany, piętrowy budynek szkolny o czterech pomieszczeniach lekcyjnych. Po rozpoczęciu działań wojennych budynek ten został zajęty przez wojska rosyjskie w wyniku czego zawieszona została nauka . Nauczyciel Stanisław Krajewski został wcielony do armii austryjackiej, pozostali nauczyciele zmuszeni zostali do opuszczenia posady.

     Rok 1915
     Cofające się wojska radzieckie w maju spaliły stary budynek szkolny. Zniszczeniu uległy wszystkie sprzęty oraz mienie nauczycieli mieszkających w tym budynku.
      

     Lata 1915-1917

     Rozpoczęła się regularna nauka w budynku wynajętym u p. Marii Furgał w Zabrniu pod nr 82. Brak było jakichkolwiek przyborów i sprzętów szkolnych. Wiosną i jesienią nauka odbywała się pod gołym niebem a zimą w nieopalanych izbach. Za tablicę służyły drzwi stodoły.

     Lata 1918-1920

     Nauka odbywała się w innym budynku u p. Stanisława Furgała nr 15 w Zabrniu. Warunki zbliżone do poprzednich.

     Rok szkolny1920/21

     Dzięki funduszom Ekspozytury Odbudowy Osiedli w Tarnowie przystąpiono do prac wykończeniowych ocalonego nowego budynku szkolnego. Do końca grudnia wykończono jedną salę na parterze i mieszkanie nauczyciela kierującego. Naukę rozpoczęto 21 stycznia 1921r. w klasie i kancelarii kierownika. Zatrudniono trzech nauczycieli. Wiosną 1921 roku wykończono budynek szkolny

     Rok szkolny 1921/1922

     We wrześniu zatrudniony został czwarty nauczyciel, a dzieci rozpoczęły naukę w 4 salach lekcyjnych. W roku 1922 wybudowany został obok szkoły budynek gospodarczy mieszczący stodołę, stajnię, komorę i drewutnie.
     W klasie na piętrze urządzono scenę do przedstawień teatralnych. Z funduszy zebranych z występów dzieci zakupiono około 80 tomów książek i urządzono bibliotekę dla ludu. Oprócz tego prowadzony był cykl oświatowy w postaci pogadanek, wykładów i odczytów przeznaczonych dla dorosłych.


     Rok szkolny 1922/1923

     Z uwagi na dużą liczbę uczniów (234 osoby) zatrudniono kolejnego nauczyciela, którego w wyniku redukcji etatów zwolniono po roku pracy.
     Aktywnie działał na terenie wsi Związek Młodzieży Męskiej oraz nauczyciele zatrudnieni w tutejszej szkole.
     Rok szkolny 1924/25
     Z dniem 1 stycznia Kuratorium Oświaty w Krakowie przeorganizowało tutejszą jednoklasową szkołę na trzechklasową.


     Rok szkolny 1925/1926

     Przy współudziale mieszkańców ogrodzony został budynek szkolny a z funduszów miejscowej rady zakupiono 17 drzewek owocowych, zasadzono je w ogrodzie szkolnym.
     W tym samym roku utworzono bibliotekę szkolną dla dzieci i z funduszów sklepiku szkolnego zakupiono 112 książek.


     Rok szkolny 1928/1929

     Na terenie szkoły odbyły się uroczyste obchody 10 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Za zebrane z przedstawienia fundusze zakupiono kolejne drzewka do ogrodu szkolnego.

     Rok szkolny 1931/1932

     W wyniku panującego kryzysu gospodarczego, pomimo dużej liczby uczniów zredukowano liczbę etatów nauczyciel do 3.
      

     Rok szkolny 1933/1934

     Powstają nowe stowarzyszenia młodzieży. Grono pedagogiczne bierze w pracy społeczno- wychowawczej wybity udział. W lipcu 1934 r. w wyniku powodzi, która spowodowała ogromne straty , na terenie szkoły zniszczeniu uległy podłogi na parterze. Szkody oszacowano na około 100 zł.
      

     Lata 1935-1939

     Dnia 12 maja 1935 ogłoszono żałobę narodową po zgonie Pierwszego Marszałka Polski – Józefa Piłsudskiego. 27 maja na terenie szkoły żałobna akademia. Na wniosek kierownika szkoły Stanisławą Krajewskiego w hołdzie zmarłemu Marszałkowi ufundowano z dobrowolnych składek mieszkańców marmurową tablicę pamiątkową. Zebrano na ten cel 161 zł. Odsłonięcia tablicy dokonał w dniu 11 listopada 1938 r. wicestarosta Dąbrowy Fedyna. W uroczystości uczestniczył inspektor szkolny H. Zahaczewski, duchowieństwo parafii Szczucin, nauczyciele, przedstawiciele Rad Gromadzkich Zabrnia i Brzezówki, dzieci oraz licznie zebrani mieszkańcy obu miejscowości.

     Rok szkolny 1939/40

     Nauka rozpoczęła się dopiero 23 października. Frekwencja była bardzo słaba z powodu braku odzieży i obuwia. Z tej przyczyny nie otrzymało promocji do klasy następnej 22 uczniów.
     Część dorosłej młodzieży wyjechała na roboty rolne do Niemiec. Werbowaniem do tych prac zajęli się nauczyciele współpracujący z miejscowymi władzami.


     Rok szkolny 1941/42

     Z dniem 1 września 1941 roku tutejsza szkoła została przeorganizowana z 3-klasowej na 4-klasową. Zatrudniono kolejnego nauczyciela. W tym roku szkolnym zorganizowano również na terenie szkoły Rolniczą Szkołę Męskądo której uczęszczała dorosła młodzież z Brzezówki, Zabrnia i Suchego Gruntu. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 6 godzin lekcyjnych.

     Lata 1942-45

     W wyniku zarządzenia władz okupacyjnych zwolniono wszystkie nauczycielki mężatki oraz nauczycieli, którzy posiadali jakikolwiek majątek. Wyrugowano ze szkół naukę geografii i historii oraz usunięto wszystkie przedwojenne podręczniki. Na ich miejsce wprowadzono poniemieckie czasopismo „Ster”.
     Końcem lipca 1944r. cofająca się armia niemiecka niszczy domostwa, rabuje dobytek a ludność zmusza do robót na szańcach i okopach. Podejrzani o współpracę z partyzantami wywożeni są do obozów, młodzi zabierani są do przymusowych prac do Niemiec. Spaleniu ulega wiele gospodarstwie wsi Zabrnie. Taki los spotyka także budynek szkolny i budynek gospodarczy. Droga od Szczucina do rzeki Upust zostaje podminowana i usypany wzdłuż niej zostaje wysoki wał obronny. Z tego powodu od września 1944 r. do kwietnia 1945 r. tutejsza szkoła była nieczynna. Naukę rozpoczęto początkiem kwietnia w budynku pożydowskim Dawida Weisera w Brzezówce i w budynku folwarcznym w Zabrniu. Do pracy wróciło tylko 2 nauczycieli.


     Lata 1945-48

     Od września 1945 wynajęto kolejne dwie izby lekcyjne i zatrudniono jeszcze 2 nauczycieli. Praca była znacznie utrudzona z powodu braku sprzętów i pomocy naukowych oraz znacznego oddalenia sal lekcyjnych.
      

     Rok szkolny 1948/49

     Po usilnych staraniach odremontowany został zniszczony budynek szkolny. We wrześniu rozpoczęło pracę 6 nauczycieli. Z dniem 1 października 1948 r. po 40-letniej pracy nauczycielskiej odszedł w stan spoczynku dotychczasowy kierownik szkoły Stanisław Krajewski. Jego funkcję przejął nauczyciel Stefan Leń. Szkoła stała się szkołą zbiorową i realizowała program 7 klas. 16 października odbyła się na terenie szkoły konferencja rejonowa z udziałem 30 nauczycieli oraz zaproszonych przedstawicieli gminy i oświaty.

     Lata 1949-51

     Budynek szkolny otoczony został parkanem, ukończono budowę budynku gospodarczego. Zorganizowana została filia szkoły w Różnicy. W grudniu rozpoczęto wykopy pod przybudówkę przy tutejszej szkole.
     Pozyskano kwotę 4000 zł przeznaczono na zakup godła, transparentów, flagi i portretów.


     Lata 1952-1954

     Nastąpiły znaczne zmiany w gronie nauczycielskim.
     W roku 1952 zgromadzony został materiał na przybudówkę. Odbywały się lekcje metodyczne mające na celu podniesienie wyników nauczania .
     W kwietniu 1954 roku złożona na przybudówkę cegła została sprzedana przez Gminny Komitet Szkolny w Szczucinie. Zakupiono ją na budowę kościoła w powiecie mieleckim. Wyremontowane zostały 4 piece w salach lekcyjnych i klatka schodowa.


     Rok szkolny 1955/56

     Nauczyciele wzięli aktywny udział w przeprowadzeniu wyborów do Rad Narodowych. 13 stycznia odbyła się wizytacja kierowników Wydziału Oświaty. Na drodze od Szczucina w kierunku Zabrnia na odcinku 3 km położono nawierzchnię asfaltową.

     Rok szkolny 1956/57

     Szkoła została zelektryfikowana. Dzięki temu w każdym tygodniu odbywa się projekcja filmu wyświetlanego przez kino objazdowe.

     Rok szkolny 1958/59

     Dnia 4 stycznia 1959 r. odbyła się uroczystość 50-lecia założenia tutejszej szkoły. Wziął w niej udział były kierownik i założyciel szkoły p. Stanisław Krajewski, jego żona, długoletni nauczyciel tutejszej szkoły, byli nauczyciele, dziekan parafii Szczucin ks. Ligęza, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele partii oraz absolwenci tutejszej szkoły.
     Po wręczeniu upominków byłym nauczycielom odbyła się część artystyczna i wspólna herbata.
     Zebrano kwotę 1237,50 zł.


     Rok szkolny 1959/60

     Nastąpiły kolejne zmiany w gronie pedagogicznym. Od października do grudnia trwały prace przy budowie nowego ogrodzenia. Koszt robocizny wraz z materiałem wyniósł około 40000 zł.
     Dnia 26 XI 1959 odbyła się kolejna konferencja rejonowa z udziałem 48 nauczycieli oraz władz oświatowych.


     Rok szkolny 1960/61

     Po dotkliwej klęsce, jaką była powódź w miesiącach lipiec i sierpień przeprowadzona została na terenie szkoły akcja dożywiania dzieci. Na ten cel przeznaczono dary w naturze oraz znaczną kwotę finansową. W marcu odbyła się wycieczka do Tarnowa na film „Krzyżacy”.

     Rok szkolny 1961/62

     Nastąpiło kolejne przeorganizowanie kadry nauczycielskiej. Częściowo otynkowany został budynek szkolny i pomalowano siatkę ogrodzenia.

     Lata 1963-1966

     Nie nastąpiły znaczne zmiany w składzie grona nauczycielskiego. Trwa dalsza budowa drogi i mostów na rzece Breń i Upust. Dnia 26 IX 1965 ukończono budowę i rozpoczął się dwa razy w ciągu dnia kurs autobusu. Dzięki temu zorganizowana została wycieczka do Zakopanego.

     Rok szkolny 1966/67

     W roku szkolnym 1966/67 nastąpiły zmiany w gronie nauczycielskim.
     Z dniem 31 sierpnia został przeniesiony z kierownictwa p Marczyński Stefan (Leń Stefan) za nie wywiązanie się z obowiązków kierownika szkoły. Na miejsce kierownika szkoły został powołany nauczyciel tut. szkoły uczący od 1 II 1965 r. w tej szkole p. Wantuch Józef.


     Rok szkolny 1968/69

     Szkoła ma 8 oddziałów, 8 nauczycieli, liczy 202 uczniów. Nauka odbywa się na dwie zmiany.
     Z okazji 50-lecia odzyskania niepodległości Polski w szkole odbyła się uroczysta akademia.
     W dniach 18 – 20 III szkołę wizytował podinspektor szkolny Zdzisław Luszowski. W dniu 20 III odbyło się nadzwyczajne posiedzenie, na którym podinspektor ocenił pracę szkoły.


     Rok szkolny 1969/70

     Naukę w roku szkolnym 1969/70 rozpoczęło 211 dzieci. W gronie pedagogicznym nie nastąpiły żadne zmiany. W październiku założono w szkole telefon.

     Rok szkolny 1970/71

     Z dniem 1 IX 1970 naukę w naszej szkole rozpoczęło 212 uczniów. W gronie nauczycielskim nie nastąpiły żadne zmiany. Pracuje 8 nauczycieli W kwietniu 1971 r. kier. szkoły Izabela Pietruszka poszła na urlop chorobowy w zastępstwie obowiązki kier. szkoły Wydział Oświaty i Kultury powierzył naucz. mgr Józefowi Wantuchowi.

     Rok szkolny 1971/72

     Z dniem 1 IX 1971 naukę w naszej szkole rozpoczęło 208 uczniów. W gronie nauczycielskim nastąpiły pewne zmiany. Kierownictwo szkoły powierzono naucz. mgr Józefowi Wantuchowi, ponieważ kier. szkoły Izabela Pietruszka otrzymała roczny urlop płatny celem poratowania zdrowia. W dniach 3, 4, 5, 9 i10 XI 71 r. wizytował szkołę podinspektor szkolny p.. Kazimierz Rzeszuto.

     Rok szkolny 1972/73

     Z dniem 1 IX 72 r. naukę w naszej szkole rozpoczęło 201 uczniów. Stanowisko dyrektora szkoły powierzono naucz. mgr Józefowi Wantuchowi.

     Rok szkolny 1973/74

     W roku szkolnym 1973/74 zaszły zmiany w gronie nauczycielskim. W miesiącach lipcu i sierpniu został przeprowadzony remont kapitalny na kwotę 550 tys. zł. Remont został wykonany w budynku szkolnym, natomiast budynek gospodarczy, ustępy i ogrodzenie są w toku wykonywania prac remontowych.

     Rok szkolny 1974/75

     W roku szkolnym 1974/75 w gronie nauczycielskim nie zaszły żadne zmiany. Uczyło 8 nauczycieli a to: Józef Wantuch – dyr. Szkoły naucz: Zdzisława Wantuch, Głód Daniela, Gorzkowicz Genowefa, Władysława Kupiec, Izabela Pietruszka i Maria Świąder. W/w nauczyciele uczyli do końca roku szkolnego. W tym roku trwała budowa budynku gospodarczego przy szkole.
     Rok szkolny 1975/76


     W roku szkolnym 1975/76 w szkole rozpoczęło naukę 185 uczniów. Grono nauczycielskie to samo co w ubiegłym roku szkolnym Dnia 8 X 1975 naucz. Władysława Kupiec została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za ponad 20 letnią nienaganną pracę.

     Lata 1976-78

     W gronie nauczycielskim nie zaszły żadne zmiany
     W roku szkolnym 1976/77 rozpoczęło naukę 191 uczniów.
     W roku szkolnym 1977/78 naukę rozpoczęło 194 uczniów.
     Z okazji Dnia Nauczyciela (1977r.). Złoty Krzyż Zasługi za długoletnią nienaganną pracę otrzymała naucz. Izabela Pietruszka i dyr. szkoły mgr Józef Wantuch. Nagrodę Kuratora otrzymała Zdzisława Wantuch.


     Rok szkolny 1978/79

     W gronie nauczycielskim nie zaszły żadne zmiany. W szkole rozpoczęło naukę 187 uczniów. 14 października nagrodę Kuratora otrzymała naucz. Głód Daniela. 8 maja młodzież klas VII i VIII była na wycieczce w Oświęcimiu. Młodzież klas młodszych w dniu 13 maja była na wycieczce w Krakowie i Oświęcimiu.
     Rok szkolny 1979/80
     Naukę rozpoczęło 196 uczniów. W gronie nauczycielskim nie zaszły zmiany. Młodzież klas starszych była na wycieczce w Krynicy i Łańcucie.


     Lata 1980-83

     W gronie nauczycielskim nie zaszły żadne zmiany. W szkole rozpoczęło naukę łącznie z oddziałem przedszkolnym 215 uczniów. Dnia 14 X ekipa Remontowo-Budowlana przy Naczelniku Urzędu Gminy w Szczucinie przystępuje do rozbudowy tut. szkoły. Z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego i Dyretora szkoły rozebrano stary barak w Szczucinie i część materiałów (cegła) została zwieziona i zużyta przy rozbudowie szkoły. 28 XI w nowej dobudowanej części bito strop na parterze. W maju została całkowicie dobudowana część szkoły wraz z kotłownią. W lipcu zmieniono dach na całej szkole. 1 września młodzież weszła do części dobudowanej (wybudowano 5 sal lekcyjnych). Przy rozbudowie szkoły duży wysiłek włożyli Dyrektor Zakładu Remontowo-Budowlanego p. Gorzkowicz Jan oraz z Komitetu Rodzicielskiego Głód Kazimierz, Babiec Augustyn, Deszcz Stanisław, Chrabąszcz Stanisław, Jędo Roman.


     Rok szkolny 1983/84
      

     W szkole rozpoczęło naukę łącznie z oddziałem przedszkolnym 213 uczniów. Grono nauczycielskie zwiększyło się do 12 osób.
     Rok szkolny 1984/85
     W gronie naucz. nie zaszły żadne zmiany. W szkole rozpoczęło naukę 186 uczniów i w oddziale przedszkolnym 19. W czasie wakacji wymieniono strop nad ubikacjami i dolnym korytarzem. Oddano do użytku pokój nauczycielski i bibliotekę w m-cu listopadzie. Szkoła w dalszym ciągu w modernizacji. Do wymiany są stropy nad częścią mieszkalną i kancelarią. Zmiana stropów ma nastąpić w m-cu kwietniu i maju. W dniu 15 I 85 w tut. szkole powołano Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w składzie 8 osób z przewodniczącą Deszcz Bożeną.20 kwietnia przystąpiono do wymiany stropów drewnianych prace te zakończono w wakacje. Szkołę oddano do użytku 25 VIII.

     Rok szkolny 1985/86

     W gronie nauczycielskim nie zaszły żadne zmiany. Naukę rozpoczęło 181 uczniów + oddział przedszkolny 16. W miesiącu wrześniu i październiku zakład Remontowo-Budowlany przy Naczelniku Urzędu Gminy w Szczucinie wykonywał elewację budynku, prowadzone były prace przy remoncie ogrodzenia szkoły oraz niwelacja terenu. Termin oddania budynku szkoły po remoncie kapitalnym wraz z modernizacją wyznaczono na dzień 30 I 1986 r. W tym dniu na uroczystość oddania szkoły po kapitalnym remoncie przybył wicekurator mgr Jan Hebda, wizytator mgr Leonard Szlosek. Inspektor Oświaty i Wychowania mgr Bronisław Adamczyk i z-ca Inspektora mgr Katarzyna Kupiec. Naczelnik Urzędu Gminy Szczucin mgr Stanisław Guła sekretarz KGPZPR Jan Sipior. Na uroczystość przybyli miejscowi działacze społeczni zgrupowani w Komitecie Rozbudowy Szkoły i Komitecie Rodzicielskim. Był tez 100 osobowy chór ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie. Uroczystość była naprawdę udana. Władze wojewódzkie jak też miejscowe uznały trud nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy pracowali w bardzo ciężkich warunkach (wymiana stropów w szkole) ale nauka na tym nic nie ucierpiała.

     Rok szkolny 1986/87

     Naukę rozpoczęło 175 uczniów i 13 w oddziale przedszkolnym. W gronie nauczycielskim nie zaszły żadne zmiany. W dniu 10 VI 87 papież Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Tarnowa. W dniu 26 VI odbyła się uroczystość pożegnania naucz. Izabeli Pietruszki, która odeszła na emeryturę po 21 latach pracy w tej szkole. Na uroczystości tej była obecna z-ca Inspektora Oświaty i Wychowania w Szczucinie mgr Danuta Bober oraz młodzież, grono nauczycielskie i Komitet Rodzicielski.

     Rok szkolny 1987/88

     Naukę rozpoczęło 155 uczniów i 13 w oddziale przedszkolnym. W dniu 1988.02-28 uczennica Szarek Teresa zajęła I miejsce w Spartakiadzie Młodzieży Makroregionu Małopolska w dyscyplinie biegi przełajowe 1,5 km . W czerwcu uczniowie byli na wycieczce w Ojcowie i Krakowie.

     Rok szkolny 1988/89

     Naukę rozpoczęto 146 uczniów w tym 22 w oddziale przedszkolnym.
     Rok szkolny 1989/90
     Naukę rozpoczęło 150 uczniów w tym w oddziale przedszkolnym.
     Rok szkolny 1990/91
     Naukę rozpoczęło 141 uczniów i w oddziale przedszkolnym 20.
     Rok szkolny 1991/92
     Naukę rozpoczęło 135 uczniów + 23 w oddziale przedszkolnym.
     Rok szkolny 1992/93
     Naukę rozpoczęło 139 uczniów. Z urlopu bezpłatnego wrócił naucz. Piotr Czech. Dnia 3 września zmarła emerytowana naucz. Danuta Krupa w wieku 52 lat.


     Rok szkolny 1993/94

     Naukę rozpoczęło 138 uczniów + 17 w oddziale przedszkolnym. W wyniku klasyfikacji końcowej pozostał tylko 1 uczeń z kl. VII

     Rok szkolny 1994/95

     Naukę rozpoczęło 133 uczniów i 17 w oddziale przedszkolnym. W wyniku końcowej klasyfikacji wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy następnej i wszyscy z kl. VIII ukończyli szkołę podstawową.

     Rok szkolny 1995/96

     Naukę rozpoczęło 140 uczniów i 13 w oddziale przedszkolnym.

     Rok szkolny 1996/97

     Do szkoły uczęszczało 140 uczniów i 17 do oddziału przedszkolnego, szkołę ukończyło 22 uczniów.
     15 V 1997 r. zmarł długoletni dyrektor SP w Zabrniu mgr Józef Wantuch, funkcję dyrektora pełnił przez 30 lat. Obowiązki do 1 IX pełnił mgr Władysław Łachut.. W VIII odbył się konkurs na dyrektora SP w Zabrniu. Z dniem 1 IX funkcję tą powierzono mgr Danucie Bober.


     Rok szkolny 1997/98

     Naukę rozpoczęło 133 uczniów i 11 w oddziale przedszkolnym. 1 uczeń nie uzyskał promocji do klasy wyższej. Uczniowie szkoły osiągali dobre wyniki w konkursach przedmiotowych na terenie gminy. Największe z nich to: III miejsce w Rejonowym konkursie j. polskiego, I miejsce w gminnym konkursie ortograficznym, I miejsce w gminnym konkursie j. polskiego. Oprócz tego uczniowie reprezentowali szkołę w zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu uzyskując awans do mistrzostw województwa.. Na terenie gminy są przygotowania do zapowiadanej przez Ministerstwo reformy oświatowej w wyniku, której mają powstać 6-klasowe szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja.

     Rok szkolny 1998/99

     Uczniowie klasy VIII pisali testy kompetencji. W drodze reformy szkoła podst. z 8-klasowej stała się 6-klasową. Odeszła ze szkoły ostatnia klasa VIII. Utworzono gimnazjum w Szczucinie, w Borkach, Słupcu, Radwanie.. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły zdobyto 2 komputery z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie.

     Rok szkolny 1999/2000

     Od 1 IX szkoła w Zabrniu funkcjonuje jako 6-klasowa szkoła podstawowa. Rok szkolny rozpoczęło 99 uczniów i 18 z oddziału przedszkolnego. W szkole zostały wykonane remonty łazienek. Wymieniono też ogrzewanie z węglowego na gazowe. Wymieniono wszystkie kaloryfery i rury. Oficjalnego odbioru dokonano 16 X z udziałem 18 gości zaproszonych przez wójta gminy Szczucin B. Łączyńskiego.

     Rok szkolny 2000/2001

     Do szkoły uczęszczało 117 uczniów i 17 do oddziału przedszkolnego. Szkołę ukończyło 17 uczniów kl. VI w tym 5 z zakresu szkoły specjalnej. Wszyscy uczniowie kontynuują naukę z Gimnazjum w Radwanie. W sierpniu został wykonany remont kotłowni, która została częściowo zniszczona podczas lipcowych podtopień. Z dniem 01.IX.2001 r. klasy szóste, które kończą szkołę podstawową obowiązkowo piszą testy kompetencji; próbne odbywają się w październiku a właściwe w kwietniu.

     Rok szkolny 2001/2002

     Do szkoły uczęszczało 113 uczniów w kl. I-VI i 17 dzieci do oddziału przedszkolnego. Szkołę ukończyło 112 uczniów. Jeden uczeń nie otrzymał promocji.. W sierpniu zostały wykonane remonty: remont sanitariów, szatni u dziewcząt i chłopców oraz korytarzy. W sierpniu została przygotowana jadalnia dla uczniów kl. I – VI do spożywania gorącego posiłku.

     Rok szkolny 2002/2003

     W roku szkolnym 2002/2003 do klas I – VI uczęszczało 120 uczniów i 16 uczniów do oddziału przedszkolnego. Szkołę ukończyło 17 uczniów kl. VI, z czego 16 kontynuuje naukę w gimnazjum w Radwanie, a jedna uczennica w gimnazjum w Szczucinie. Klasyfikowani zostali wszyscy uczniowie. Jeden nie uzyskał promocji do klasy V ze względu na dużą ilość ocen niedostatecznych.
     24 uczniów klas IV – VI otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Średnia ocen tych uczniów wynosiła poniżej 4,75.
     Z dniem 1 IX 2002 na emeryturę odeszła mgr Danuta Bober, która od września 1997 roku piastowała stanowisko dyrektora szkoły. Funkcję nowego dyrektora obejmuje mgr Genowefa Dzięgiel. Na terenie szkoły przeprowadzone były prace konserwatorskie oraz zostało wymienione ogrodzenie frontowe.
     Rok szkolny 2003/2004
     W tym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 125 uczniów, w tym 10 do oddziału przedszkolnego. Szkołę ukończyło 17 uczniów klasy VI, a ośmioro otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Uczniowie ci kontynuują naukę w gimnazjum w Radwanie. Wszyscy uczniowie zostali promowani do klasy programowo wyższej.
     W maju 2004 roku w szkole odbyła się kontrola kuratoryjna zewnętrzna przez wizytatora Wojciecha Magdonia


     Rok szkolny 2004/05

     Szkoła pozyskała nowy sprzęt multimedialny. Uroczyste otwarcie nowej sali komputerowej z udziałem fundatorów, władz samorządowych oraz rodziców.

     Rok szkolny 2005/06

     Podjęcie działań związanych z obchodami stulecia szkoły i wyborem patrona

     Rok szkolny 2006/2007

     Rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej

     Rok szkolny2007/2008
      

     Podjęcie uchwały na sesji Rady Gminy Szczucin w lutym 2008 r. odnośnie nadania Szkole Podstawowej w Zabrniu imienia Jana Pawła II.
      

     Pozyskanie nowego sprzętu do sali komputerowej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin
    Poland